Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

touch-of-love
21:32
0859 37ff
Reposted fromkeik keik viafoodforsoul foodforsoul
21:31
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaaskman askman
touch-of-love
21:29
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman

March 14 2018

touch-of-love
19:14
9041 6220
Reposted frommagdacnn magdacnn vialefu lefu
touch-of-love
19:12
Reposted fromgilbster gilbster viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:12
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:12
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:11
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:04
3615 7646 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:04
Reposted fromlubje lubje viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:03
9667 6442 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:03
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:02
0354 311a 500
Reposted frommakle makle viawarkocz warkocz
touch-of-love
19:01
2867 dcec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman

March 13 2018

touch-of-love
17:32
Reposted fromlululemony lululemony viawarkocz warkocz
touch-of-love
17:31
5506 acc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
touch-of-love
17:30
5475 97b3
touch-of-love
17:29
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viacouples couples
17:28
7277 24fb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viacouples couples
touch-of-love
17:28
2269 5718
Reposted fromfoina foina viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl